FAQ

Spørgsmål og svar

1: Jeg er interesseret i at leje en bolig hos jer.

På vores hjemmeside kan du til hver en tid se vores ledige lejemål. Finder du en bolig, du er interesseret i, kan du kontakte os for nærmere information.

Inden du tilbydes boligen, vil vi gerne mødes med dig til en fremvisning eller et Åbent Hus-arrangement samt en samtale, hvor vi får mulighed for at lære dig lidt at kende.
Der foretages altid kreditvurdering af en kommende lejer.

Har vi ingen ledige lejemål, skriver vi dig gerne op, så du kan blive kontaktet næste gang en bolig bliver ledig.

Tidspunktet for en fremvisning aftales individuelt med en interesseret lejer. Hvis vi forventer stor interesse omkring et lejemål, afholder vi et åbent hus, hvor vi kan møde alle de interesserede. Datoen for et åbent hus arrangement vil blive annonceret på vores hjemmeside.

2: Jeg skal flytte ind i et af jeres lejemål.

Nøglerne til et lejemål udleveres på det indflytningssyn, som afholdes den dag, hvor lejeperioden starter.

Indflytningssynet afholdes på den dato, hvor lejeperioden begynder. Falder denne dato på en lørdag eller søndag, afholdes indflytningssynet om fredagen.

Lejemålet overdrages som udgangspunkt altid først på den dato, hvor lejeperioden begynder. Såfremt lejestart falder på en lørdag eller søndag, afholdes synet dog om fredagen.

Ønskes lejemålet overtaget før tid, og er tidligere overtagelse mulig, kan lejemålet overtages mod betaling for de pågældende dage.

3: Jeg vil gerne opsige mit lejemål.

Din opsigelse skal indgives skriftligt og skal indeholde information om dit navn, det lejemål du ønsker at opsige, hvornår du ønsker at opsige lejemålet samt information omkring din nye adresse.

Opsigelsen må gerne fremsendes på e-mail.

Som boliglejer er dit psigelsesvarsl løbende måned + 3 måneder. Eksempel: hvis din opsigelse indgives den 16/3, så løber dit lejemål til og med den 30. juni.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være aftalt en uopsigelighedsperiode i din lejekontrakt, som forlænger ovenstående varsel. Er du i tvivl om, hvad der er gældende for dit lejemål, er du velkommen til at sende os en e-mail herom.

Ja, det kan du godt. Hvis du ønsker at fraflytte lejemålet før udløbet af opsigelsesperioden, og vi skal forsøge at finde en ny lejer, der kan overtage lejemålet før din opsigelsesperiode udløber, så hjælper vi gerne med dette. Du skal dog være opmærksom på, at du hæfter for betaling af leje mv. i hele opsigelsesperioden, hvis det ikke lykkes at finde en, der kan overtage lejemålet før udløbet af opsigelsesperioden.

Før vi kan finde en ny lejer, skal vi vide helt nøjagtigt, hvilken dato du kan være ude af lejemålet, så vi kan planlægge istandsættelse og beregne hvornår den nye lejer kan overtage lejemålet.

Du skal være ude af lejemålet 14 dage før lejeperioden ophører, så lejemålet kan istandsættes til den næste lejer. Når du indgiver din opsigelse, vil vi fastsætte tidspunktet for fraflytningssynet i den bekræftelse vi sender til dig. Ved fraflytningssynet skal lejemålet være tømt og nøglerne til lejemålet skal afleveres.

Ved fraflytning sørger udlejer for, at lejemålet istandsættes.
Skulle lejer ønske at benytte egen maler, skal dette godkendes skriftligt af udlejer, ligesom udlejer skal godkende de produkter, der benyttes. Den af lejer udførte istandsættelse skal godkendes af udlejer ved fraflytningssynet. I tilfælde af at arbejdet ikke kan godkendes helt eller delvist, bliver arbejdet lavet om for lejers regning af håndværkere udpeget af udlejer.

Der kan ikke opstilles faste priser på, hvad det koster at istandsætte et lejemål, da det helt afhænger af hvilke istandsættelsesarbejder, det er påkrævet at udføre.
Afleveres lejemålet vel vedligeholdt og rengjort vil omkostningerne til istandsættelse være lavere, end hvis lejemålet afleveres meget beskidt og med mange mangler.
Ved fraflytningssynet gennemgås lejemålet, og det aftales hvilke ting der skal laves.
Fakturering af de forskellige arbejder sker enten efter medgået tid og forbrugte materialer eller efter indhentet tilbud fra håndværker.

4: Jeg er netop fraflytte et af jeres lejemål.

Din flytteopgørelse bliver færdiggjort og fremsendt til dig, så snart de sidste bilag er modtaget fra fx maler, gulvmand eller låseservice. Normalt kan en flytteopgørelse sendes ud mellem 4-6 uger efter fraflytning, men i mange tilfælde vil opgørelsen kunne sendes til lejer tidligere.

Så snart flytteopgørelsen er klar, bliver den sendt til dig. Har du penge til gode, vil dit tilgodehavende kunne overføres til dig, så snart vi har dit kontonummer. Du skal dog regne med 2-5 hverdages ekspeditionstid fra vi har dit kontonummer til overførslen går ind på din konto.

Hvis du fraflytter midt i en forbrugsregnskabsperiode, vil vi i udarbejdelsen af din flytteopgørelse foretage en beregning af, hvorvidt vi forventer en efterbetaling for enten vand eller varme.

Tilbageholdelsen af det ekstra acontobeløb står som sikkerhed for, at det forbrug der måtte have været i lejemålet bliver dækket. Viser det sig at det faktiske forbrug på forbrugsregnskabet er mindre end beregnet, bliver det overskydende tilbageholdte beløb naturligvis tilbagebetalt til dig, når forbrugsregnskabet foreligger.

5: Vedr. forbrugsregnskaber.

Generelt set afregnes forbruget for el, vand og varme for følgende perioder:

El: 1. januar – 31. december
Vand: 1. januar – 31. december
Fjernvarme: 1. januar – 31. december
Naturgas: 1. april – 31. marts

I din lejekontrakt kan du se, hvilken opvarmningsform der er i dit lejemål, samt hvilke perioder regnskaberne laves for.

Du kan også se, om du vil modtage forbrugsregnskaber fra udlejer, eller om du modtager afregninger direkte fra forsyningsvirksomhederne.

Hvis du bor i en ejendom, hvor der er installeret et kollektivt varmeanlæg (fx et gasfyr eller fjernvarmeinstallation, der leverer varme til hele ejendommen) skal varmeregnskabet være lejeren i hænde senest 3 måneder efter, at udlejer har modtaget endelig afregning fra forsyningsanlægget.

Udlejer kan lade vandregnskabsåret følge varmeregnskabsåret, såfremt der er forskel på de to afregningsperioder.

Hvis du bor i en ejendom, hvor der er separate forsyningsanlæg til hvert lejemål, er udlejers frist for udsendelse af regnskabet 4 måneder efter regnskabsperiodens udløb.

Eksempel kollektivt varmeanlæg:
Varmeregnskabsåret for fjernvarme slutter d. 31 december. Afregningen fra forsyningsværket modtages af udlejer d. 3 februar. Lejerne skal derfor modtage regnskabet senest d. 2 maj.

Eksempel på separate varmeanlæg:
Varmeregnskabsåret for fjernvarme slutter d. 31. december. Afregningen fra forsyningsværket modtages af udlejer d. 3. februar. lejer skal derfor modtage regnskabet senest d. 30. april.

Hvis du afregner forbrug direkte til forsyningsværkerne, er det værkernes frister, der er gældende.

Hvis du fraflytter lejemålet midt i en forbrugsperiode, aflæses forbrugsmålerne i lejemålet ved fraflytning. Du bliver således kun afregnet for det forbrug, du reelt set har haft, mens du boede i lejemålet. Der bliver pålagt et gebyr for den ekstraordinære måleraflæsning på den endelige forbrugsafregning. Gebyret faktureres af det selskab, der udfærdiger forbrugsregnskabet.

6: Vedligeholdelse af lejemålet.

Indvendig vedligeholdelse kan dække over alt lige fra hvidtning af vægge og lofter til udskiftning af pakninger i vandhaner, vedligeholdelse af cisterner og udskiftning af låse og nøgler. I din lejekontrakt kan du læse, hvilke ting du selv er ansvarlig for at skulle ordne.

Hvis du ikke har mulighed for at ordne de ting, du ifølge din lejekontrakt selv står for vedligeholdelsen af, kan du kontakte en håndværker for hjælp. Vi kan altid være behjælpelige med at bestille den rigtige håndværker til opgaven, hvis du ikke kender en. Du skal blot være opmærksom på, at udgiften til det arbejde, som håndværkeren udfører, vil være for din regning.

Er opgaven af mindre karakter (fx udskiftning af elpærer eller pakninger i vandhaner), kan du mod et mindre gebyr få viceværten til at ordne opgaven for dig. Du er velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Har du brug for hjælp til mindre opgaver, fx udskiftning af elpærer eller pakninger i vandhanen, kan du mod et mindre gebyr få viceværten til at ordne opgaven for dig. Du er velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Oplever du problemer med døre, vinduer eller noget af det faste inventar i lejemålet, som ligger uden for din egen vedligeholdelsespligt, kan du sende en e-mail til ejendomskontoret og bede om at få en håndværker eller vicevært til at kigge på problemet.

7: Andre forespørgsler

Den korteste vej til et godt naboskab er god kommunikation og respekt for hinanden. Oplever du, at din nabos adfærd virker generende på dig, anbefaler vi at du kontakter vedkommende og på en rolig facon fortæller om, hvad du oplever som generende. Måske drejer det sig blot om at få skruet ned for musikken, når du gerne vil sove, hvilket de fleste heldigvis har forståelse for.

Har du flere gange forsøgt at tale med naboen uden at problemet er løst, så kan du sende os en skriftlig klage omkring det, du er utilfreds med. I din klage skal du anføre, hvem der forårsager problemet og hvad du selv har gjort for at prøve at løse problemet. Drejer det sig fx om høj musik, kan du med fordel anføre, i hvilke perioder det har stået på. Vær gerne så præcis som muligt, så vi kan tage din henvendelse videre til den pågældende.

Ønsker du at være anonym i forhold til den person du klager over, er dette muligt – vi skal blot kende dit navn, før vi behandler din klage.

Nej. Det er ikke tilladt at holde dyr i lejemålet. Dette gælder alle former for dyr, og der gives ikke særtilladelse.

8: Akutte henvendelser.

Hvis du oplever uregelmæssigheder i forsyningen af el, vand eller varme, kan du kontakte os på telefon døgnet rundt.
På hverdage mellem kl. 8:00 – 15:00 træffes vi på 40 14 44 41.
Ved henvendelse uden for kontortid henvises der til vagtnummeret, som er 21 64 80 55.

Inden du ringer er det en god ide først at undersøge, om den manglende forsyning kun gælder dit eget lejemål, eller om nabolejemålene ligeledes er påvirket. Der kan jo fx være tale om en generel strømafbrydelse i din del af byen, hvilket vi ikke kan afhjælpe.

Er der en lækage på et vandrør, skal du straks ringe til os. Prøv også at se, om det er muligt at afbryde for vandtilførslen, så du minimerer vandskaden.

Hvis du står akut og ikke kan komme ind i din lejlighed, skal du kontakte en låsesmed, der kan låse din dør op mod betaling.

Hvis du forsat har en nøgle til dit lejemål, så kan du låse dig ind, men blot har mistet en af de 3 udleverede nøgler, afhænger sagen af, under hvilke omstændigheder, du har mistet din nøgle:

Har du mistanke om, at andre kan have fået fat i den bortkomne nøgle, anbefaler vi, at låsene i dit lejemål omkodes med det samme.

Er låsen i døren en systemlås, skal omkodningen bestilles ved ejendomskontoret, da der skal afgives kode ved bestillingen.

Er låsen ikke en systemlås, kan du selv bestille omkodningen ved låsesmeden.

I begge tilfælde skal du selv betale for omkodningen og nye nøgler.

Hvis du ikke mener, at nogen kan have fået fat i den bortkomne nøgle, kan du vælge at vente med omkodning til du fraflytter lejemålet. Du kommer ligeledes til at betale omkodning og nye nøgler i dette tilfælde.

9: Problemer med indeklima (se også afsnittet 'Gode råd om godt indeklima')

Vådt tøj indeholder store mængder vand, som vil fordampe i lejemålet, såfremt tøjet hænges til tørre indenfor. Denne fugt vil kunne bevirke skimmelsvampdannelse i lejemålet, hvilket både er skadeligt for mennesker og bygninger.

Derfor skal tøj tørres enten i en kondenstørretumbler, eller hænges til tørre udenfor.

Du kan læse mere om et godt indeklima her på vores hjemmeside, hvor du får forskellige råd om, hvordan du selv kan være med til at forbedre indeklimaet i lejemålet.

Der findes skimmelsvampesporer overalt omkring os. Hvis svampesporerne udvikler sig til skimmel, der ses på fx vægge, kan det selvfølgelig skyldes en bygningsdefekt, der skal udbedres. Men ganske ofte skyldes svampeangrebene et dårligt indeklima. Manglende udluftning, for høj luftfugtighed, for lidt varme og manglende rengøring er alt sammen medvirkende til, at skimmelsvampen får gode levevilkår.

Skimmelsvamp, der skyldes en bygningsdefekt, skal behandles og udbedres af udlejer, således årsagen til svampeangrebet fjernes. Kontakt ejendomskontoret, hvis du mener, at der er en skade på bygningen, som bør udbedres.

Skimmelsvamp, der skyldes faktorer nævnt tidligere i dette afsnit, skal varetages af lejer, der skal sørge for, at svampen vaskes ned i rodalon eller klorin, ligesom adfærden, der forårsager svampeangrebet skal ændres.

Her på vores hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du selv kan være med til at skabe et sundt og godt indeklima i dit lejemål.

 

Gode råd om godt indeklima.

Det vigtigste råd er at lufte ud 2-3 gange dagligt med gennentræk i 5-10 minutter – også i fyringssæsonen. Derved lukker du den dårlige og fugtige luft ud og får frisk luft ind.

Man kan ikke lufte for meget ud, men det kan være en ulempe hvis du køler dine vægge for meget ned. Det er med til at øge risikoen for skimmeltilvækst, hvorfor 2-3 gange om dagen med gennemtræk i 5-10 minutter af gangen anbefales. Ved at lufte så kortvarigt ud bliver vægge, gulve og lofter i boligen nemlig ikke kølet ned.

Du kan evt. skrue ned for termostaterne, mens du lufter ud.

Det kan være svært at huske at få luftet ud i en travl hverdag, men gør det fx til en vane at lufte ud morgen og aften, når du er på badeværelset for at børste tænder.

 

Alle boligens friskluftventiler skal stå åbne, så der kan komme frisk luft ind. Du kan evt. nøjes med kun at åbne halvdelen af alle ventiler i boligen om vinteren. Husk at holde ventilerne rene.

Udsugningskanalerne i din bolig skal holdes rene. Er de beskidte, kan der ikke komme så meget luft ind, som der er behov for. Gør det til en vane at støvsuge dem med jævne mellemrum, og vask dem af et par gange om året.

 

Det hjælper med at holde luftfugtigheden nede. Risikoen for, at fugten fra indeluften sætter sig som vand, bliver større, jo lavere rumtemperaturen er.

Er ydervæggene i din bolig kolde, bør du sørge for at holde ca. 5 cm’s afstand mellem dine møbler og ydervæggene. På den måde kan den varme luft inde i huset cirkulere.  Dermed mindskes sandsynligheden for, at fugt kondenserer på de kolde vægge, og at skimmelsvamp trives på væggen bag møblerne.

Hvis der er varme på boligen, og varmen er jævnt fordelt i alle rum, er der mindre risiko for, at fugt fra varm luft kondenserer på kolde overflader og giver gode betingelser for skimmelsvamp.

Det er fx en dårlig idé at have et koldt soveværelse, da varm, fugtig luft fra resten af huset kan trænge ind i soveværelset, og fugten herfra kan kondensere på de kolde vægge. Hvis du gerne vil sove i et koldt soveværelse, så hav varme på om dagen, og sluk eller sænk temperaturen om aftenen.

Det giver for høj luftfugtighed i boligen, som kan medvirke til et dårligt indeklima. Derfor er det en rigtig god idé at hænge tøj til tørre udenfor. Selvom det er minusgrader udenfor, kan tøjet stadig tørre. Det tager bare lidt længere tid. Du kan også tørre tøjet i en tørretumbler.

Sørg for at have låg på gryder, der koger, og hav emhætten kørende, når du laver mad. Start gerne emhætten lidt før, du begynder at koge og stege, og lad den køre et stykke tid (min. 10 min.) efter, at du er færdig, så den varme fugtige luft ikke sætter sig i boligen.

Husk at lukke døren ind til de andre rum, og hvis emhættens udtræk er gennem facaden – som er lige ved siden af vinduet – så luk vinduet. På den måde undgår du at madlavningsfugten ryger ind igen.

Hvis der dannes kondens på vinduerne, skal det tørres af. Kondens opstår, når varm fugtig luft rammer den kolde overflade på vinduesglasset.

Når luften køles ned – ved kontakten med den kolde rude – kan den varme og fugtige luft ikke længere holder på vandpartiklerne og dermed begynder vandet at udskille sig, og så opstår der kondens, hvor skimmelsvamp kan gro.

Selv på moderne energiruder kan der komme kondens, hvis luftfugtigheden i rummet bliver for høj. Det koldeste sted i vinduet er typisk ved rammen i bunden af vinduet, så det er her, fugten vil kondensere allerførst.

Efter et bad trænger fugt ud i resten af boligen. Hold døren lukket under og efter bad, og åbn vinduet eller tænd for ventilationen, indtil den fugtige luft er væk.

Efter badet er det bedst at bruge en svaber til at få vandet væk fra vægge og gulv og ned i afløbet. På den måde kan du få fugten helt væk fra rummet, og samtidig undgår du spor efter kalk.

Hvis du tørrer brusekabinen af med et håndklæde el. lign., bør det hænges til tørre udenfor bagefter.

Ved at fjerne vandet bliver mængden af fugt i luften mindre, og samtidig begrænser du problemer med kalk. Det er altid en god idé at lufte kortvarigt ud efter badet i 5-10 minutter.

 

Sørg for at fjerne alt gammelt støv, da de farlige partikler sætter sig i det eksisterende støv der hvirvles op ved almindelig bevægelse og indåndes. Lav en hovedrengøring mindst en gang om året.

Hvis skimmelsvampens sporer hele tiden fjernes, opstår der ikke nye skimmelsvampekolonier. Indret dit hjem så det er nemt at gøre rent, og sørg for at få gjort rent, selvom det for de fleste er en sur pligt.

Tændte stearinlys afgiver flere partikler end der er på en stærkt trafikeret vej, samt kvælstofdioxid og røggasser, og de kan skade lungerne. Luft ud med gennemtræk i 5-10 minutter efter brug af stearinlys, og skift gerne stearinlysene ud med andre former for lys.